ПРАВИЛА
ЗА  ОБСЛУЖВАНЕ  НА  ПОТРЕБИТЕЛИТE

 

Р А З Д Е Л І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Тези правила уреждат взаимоотношенията на потребителите с Библиотеката при НЧ „Ангел Кънчев-1901“ –Русе. В изпълнение на своите функции Библиотеката като културно-информационен институт събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани информационни услуги на гражданите.
 2. Осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация.
 3. Отношенията между Библиотеката и потребителите възникват с акта на издаването на читателска карта и се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки.
 4. Когато Библиотеката предостави на потребител библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243, 244, 247-249 съгласно Закона за задълженията и договорите.

 

Р А З Д Е Л ІI
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Регистрацията на потребителите се извършва срещу представяне на лична карта. Предоставянето на личните данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. (Библиотеката е администратор на лични данни)
 2. Читателската карта важи една година – от датата на издаването и  до същата дата на следващата календарна година. Цените на читателските карти се определят с ценоразпис на Библиотеката, одобрен от Читалищното настоятелство.
 3. Такса/чл. внос,  за издаване на читателка карта на носител, не се заплаща в следните случаи:
 • при предоставяне на документ за инвалидност от ТЕЛК
 • на второ и всяко следващо дете от едно и също семейство
 • служебни карти на служители в структури със сходни дейности
 1. Читателската карта е лична и не се преотстъпва. При промяна на данните в личната карта потребителят е длъжен да уведоми Библиотеката своевременно.
 2. Не могат да бъдат пререгистрирани като потребители лица, които имат неуредени задължения към библиотеката.
 3. Изисквания за регистрация на потребителите:
 • Лица над 14 години се записват срещу представяне на лична карта
 • Деца , ненавършили 14 години, се записват с лична карта на родител или настойник
 • Лица с временна регистрация в гр. Русе се записват като читатели по общия ред, а тези без такава, ползват библиотечните документи само в читалня.

 

Р А З Д Е Л III
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

 1. Срокът за заемане на библиотечни документи за дома е 30 (тридесет) календарни дни. Същият се отбелязва задължително в датника на всеки зает библиотечен материал и в електронния читателски картон.
 2. Потребителите могат да заемат за домашно ползване едновременно до 5 (пет) бр. библиотечни документи.
 3. Срокът за заемане може да бъде продължен два пъти по искане на потребителя, ако заетите в момента библиотечни документи не се търсят от други потребители.
 4. Удължаването на срока може да стане чрез един от следните начини: лично, по телефон, електронна поща (e-mail) или чрез социалните мрежи.
 5. 5. Читателският картон се съхранява в електронен вариант и се попълва от библиотекаря. При желание потребителят получава разпечатка на картона си със заетите библиотечни документи.
 6. При връщане на библиотечните документи библиотекарят проверява физическото им състояние , след което ги отписва от електронния му картон.
 7. Библиотекарят не приема повредени от потребителя библиотечни документи. Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен от потребителя на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
 8. Съгласно Наредбата за запазване на библиотечните фондове, потребителите не могат да заемат за дома:
 • Материали от фонда в читалнята
 • Справочно-библиографски и периодични издания
 • Документи, получени по междубиблиотечно заемане
 1. Запазване и презаписване на библиотечни документи
 • Потребителите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват в срок до 1 седмица след уведомяването им
 • Потребителите могат да запазят/ презапишат библиотечни документи чрез един от следните начини: лично, по телефон, по електронна поща (e-mail), или чрез социалните мрежи

 РАЗДЕЛ IV

ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП

                            

1. Право на ползване има всеки потребител с актуална регистрация       за годината.

2. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един потребител е до 60 мин. Възможно е удължаване при липса на други чакащи потребители.

3. Разрешава се ползването на лични слушалки и  преносими USB устройства и дискове, като Библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда, причинена от използването им на компютрите за свободен достъп.

4. Не се разрешава:

 • тегленето на софтуер, филми, музика
 • инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталирания
 • разглеждането на сайтове, съдържащи порнография и насилие
 • внасянето/ консумирането на храни и напитки
 1. При нарушаването на някое от тези правила достъпът се прекратява, а при повторно нарушаване потребителят се лишава от достъп за срок от 6 месеца.

Р А З Д Е Л V

КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ

 

 

 1. Библиотеката предлага на потребителите си копирни услуги според утвърден ценоразпис за услугите
 2. Копирането/ сканирането на документи от библиотечния фонд се извършва  съгласно чл. 24, ал.1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права
 3. Потребителят лично попълва заявка, посочваща страниците, които желае да му бъдат копирани/ сканирани. Библиотечните документи се отразяват в електронния  картон

Р А З Д Е Л VI

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА

 БИБЛИОТЕКАТА

Редовно регистрираните потребители  посещават свободно  Библиотеката. Задължени са:

 1. Да се осведомят за правата и отговорностите си.
 2. Да спазват срока и условията за ползване на библиотечни документи.
 3. Да не увреждат библиотечните документи.
 4. Да уведомяват библиотекаря при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните от тях библиотечни документи.
 5. Да не повреждат каталозите и картотеките.
 6. Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места.
 7. Да не внасят храни и напитки и да пазят тишина в помещенията на Библиотеката.
 8. Да спазват Правилата за противопожарна безопасност и Заповедта за забрана за тютюнопушене.

Съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове читателят може да замени загубен или повреден библиотечен документ с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от читателите.

При отказ за спазване на действащите правила на потребителя може да му се отнеме правото да ползва услугите на Библиотеката за определено време или завинаги.

 

Р А З Д Е Л VII

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Служителите са задължени:

 1. Да спазват технологичните изисквания за работа в Библиотеката.
 2. Да пазят и не разпространяват информация свързана с личните данни на потребителите и ползваните от тях библиотечни документи в Библиотеката. При нарушения същите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.
 3. Да запознават новите потребители с реда за ползване на библиотечните материали и услуги в библиотеката, с правата и задълженията им.
 4. Да оказват помощ на потребителите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси на Библиотеката.
 5. Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп.
 6. Своевременно да регистрират в електронния читателски картон заемането и освобождаването на библиотечните документи от потребителите.
 7. Да не допускат изнасяне на библиотечни материали извън установения ред.

Настоящите Правила за обслужване на потребителите са разработени на базата „Закон за обществените библиотеки”, ”Типови правила за обслужване на читателите на библиотеките”  „Наредба за запазване на библиотечните фондове”

При промяна на нормативната база, настоящите правила се актуализират.

1 Коментар