А Б О Н А М Е Н Т – 2021

НА   ПЕРИОДИЧНИТЕ    ИЗДАНИЯ     ПОЛУЧАВАНИ

В  БИБЛИОТЕКАТА  ПРИ  НЧ  “АНГЕЛ  КЪНЧЕВ – 1901”- РУСЕ

 

       НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАГЛАВИЕТО

           В Е С Т Н И Ц И

 1. Утро
 2. Бряг
 3. 24 часа
 4. Сега
 5. Минаха години
 6. Уикенд

          С П И С А Н И Я

 1. Библиотека
 2. Биограф
 3. Журнал за жената
 4. Кулинарен журнал
 5. Здавен журнал
 6. Съвременник